ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ผลการดำเนินงาน
ผลงาน อบต.บ้านลี่
รายรับ - รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินการ
แผนอัตรากำลัง
ผู้เยี่ยมชม :
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบ ป.ป.ช.01 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2559
 
 วันที่ 17 ส.ค. 2559 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 วันที่ 25 พ.ค. 2559 การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น
 วันที่ 25 ก.ย. 2558 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม
 วันที่ 25 ก.ย. 2558 หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 วันที่ 25 ก.ย. 2558 การรายงานสถานะเงินงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 
  เรื่อง ผู้ตอบ ผู้อ่าน
  yfVqRGvP2bex02
  CdQBv4ob03
  m9OX0bjO7f04
  เทิดทูลสถาบัน18
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์/โทรสาร : 035 377 099
Copyright 2014.banlee.go.th All rights reserved.
Powered by Thongchai Sritila.