ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ผลการดำเนินงาน
ผลงาน อบต.บ้านลี่
รายรับ - รายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินการ
แผนอัตรากำลัง
ผู้เยี่ยมชม :
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แบบ ป.ป.ช.01 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อส่งน้ำให้การเ
แบบ ป.ป.ช.01 โครงการถางป่าแนวคลองชลประทาน
แบบ ป.ป.ช.01 โครงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2
แบบ ป.ป.ช.01 โครงการปรับปรุง ศพด.วัดประมุง หมู่ที่
 
 วันที่ 25 พ.ค. 2559 การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น
 วันที่ 25 ก.ย. 2558 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม
 วันที่ 25 ก.ย. 2558 หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 วันที่ 25 ก.ย. 2558 การรายงานสถานะเงินงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 วันที่ 24 ก.ย. 2558 ขอให้เร่งรัดการจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร.
 
  เรื่อง ผู้ตอบ ผู้อ่าน
  017
  016
  ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วประเทศ0129
  ถูกใช้งานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง099
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์/โทรสาร : 035 377 099
Copyright 2014.banlee.go.th All rights reserved.
Powered by Thongchai Sritila.