เรื่องล่าสุด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ) แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 28 พ.ย.64 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ พร้อมด้วยกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยเลือกตั้งในการออกเสียงออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ทั้ง 5 หน่วยเลือกตั้ง เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านลี่ ดำเนินการส่งมอบเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ 28 พ.ย.64 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ พร้อมด้วยกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยเลือกตั้งในการออกเสียงออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ทั้ง 5 หน่วยเลือกตั้ง เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ

เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านลี่ ดำเนินการส่งมอบเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน