Month: มกราคม 2022

มอบถุงยังชีพ,น้ำดื่ม ให้กับประชาชนตำบลบ้านลี่ หมู่ที่ 1ที่ต้องกักกันตัว เพื่อเฝ้าติดตามและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน