จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 202
0 0

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • 01 โครงสร้าง
 • 02 ข้อมูลผู้บริหาร
 • 03 อำนาจหน้าที่
 • 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 05 ข้อมูลติดต่อ
 • 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การประชาสัมพันธ์
 • 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • 08 Q&A
 • 09 Social Network
 • การดำเนินงาน
 • 010 แผนดำเนินงานประจำปี
 • 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 • 017 E-Service
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกีบการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 027 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 028 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • 034 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 • 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบประจำปี
 • 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน