Month: กรกฎาคม 2022

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำหมู่ที่ ๓ และ ๔ ตำบลบ้านลี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำหมู่ที่ ๓ และ ๔ ตำบลบ้านลี่

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน