Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านลี่

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔