Category: ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ

การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรอง/ประชาสัมพันธ์กฏระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๖

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปีงบประมาณ 2564 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี2564

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน