Month: ตุลาคม 2020

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2564

ปฏิบัติตามการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน

ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานจ้าง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน