Month: ตุลาคม 2020

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2564

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2564

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน