Month: ธันวาคม 2020

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน พ.ศ.2561

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย

รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน