Month: ธันวาคม 2021

อบจ.มอบข้าวสารและน้ำดื่มแก่ประชาชน ต.บ้านลี่ จำนวน 5 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด 19

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔