Month: ธันวาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประมุง เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรอง/ประชาสัมพันธ์กฏระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 9 ธ.ค.65 นำโดย นายสมบัติ รู้แผน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ และคณะกรรมการตรวจรับรถขยะ เข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตรถขยะ ณ บริษัท เอส.เมคาโน จำกัด จังหวัดนครปฐม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ นำโดย นางสาวสุรีย์ แก้วทอง หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอบางปะหัน

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน