รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ p1.png
นางสาวอมรวดี ปั้นจั่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่
หัวหน้าสำนักปลัดรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ k1.png
นางสาวกาญจนา นิภานันท์
นักทรัพยากรบุคคล
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ t1.png
นางสาวธนวรรณ จงจิระ
นักพัฒนาชุมชน
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ pd1.png
นางสาวพัชริดา วสุรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ s1.png
นางสาวสุพรรษา ขวัญมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ r1.png
นางสาวรุ่งอรุณ ประทุมเวชย์
ครู คศ.1
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ so1.png
นางสมคิด ฉาบทับทิม
ครู คศ.1
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ pk1.png
นางภคมน ภาติยะสกุล
ผู้ดูแลเด็ก
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ss1.png
นางสาวศศิวิมล ภัยสยม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ j1.png
นางสาวจุฑามาศ มโนรมย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ w1.png
นายวัฒนา เพียงยิ่ง
ยาม
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ b1.png
นางบุษกร โรหิตจันทร์
นักการภารโรง