พื้นที่เดิมราษฎรในตำบลส่วนหนึ่งเป็นชาวมอญอพยพ มีอาชีพอย่างหนึ่ง เรียกว่า ลี่ หรือ ทำลี่ หมายถึง อุปกรณ์ดักปลาชนิดหนึ่ง และเป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปเมื่อถามถึงการทำลี่และชื่อนี้เองได้กำหนดเป็นชื่อตำบล
ประกอบกับเป็นชุมชนเล็กๆ จึงเรียกว่า บ้านลี่ โดยตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ในปี พ.ศ.2542