ตำบลน่าอยู่ คู่ประชาร่วมใจ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนา
1.จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และมีสาธารณูปโภค-สาธารณูปการที่ดี
2.จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.จัดให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี