จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 60
0 0

อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเต็ม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)

1. มาตรา 66

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ มีอำนาจหน้าที่การพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2. มาตรา 67

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

          2.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

          2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

          2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          2.5 จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก   เล็กตามแนวทาง ที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

          2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          2.7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          2.8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร

3. มาตรา 68

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

          3.1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

          3.2 ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          3.3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้า

          3.4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การก็ฟ้า การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

          3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %