Category: ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 24/10/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ขนาด 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16/10/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ขนาด 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสารประกวดราคาจ้าง) 24/09/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ขนาด 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ประกวดราคาจ้าง) 24/09/2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่(ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่) 11/09/2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่(ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่) 11/09/2561

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน