Author: ผู้ดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน)และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการ”กิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่”ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศเรื่องเจตนารมร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน